VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

https://www.investovaniproholky.cz/

s účinností od 03.09.2021

Vítejte na internetových stránkách https://www.investovaniproholky.cz/ (dále jen „Stránky“).

Přečtěte si prosím pozorně tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „VOP“) i Podmínky užívání internetových stránek dostupné zde: [https://investovaniproholky.cz/podminky-uzivani-internetovych-stranek/] a Zásady ochrany soukromí dostupné zde [https://investovaniproholky.cz/zpracovani-osobnich-udaju-a-cookies/], které upravují vaše chování při prohlížení těchto Stránek a náš vzájemný vztah, pokud si prostřednictvím těchto Stránek objednáte jakékoli služby.

Proč účely těchto VOP se „Vámi“ nebo „Kupujícím“ rozumí osoba definovaná v níže, jež si prohlíží tyto Stránky nebo si prostřednictvím těchto Stránek objednává služby; „Námi“ nebo „Prodávajícím“ se rozumí osoba uvedená v základních ustanoveních těchto VOP níže. Kupující a Prodávající budou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“.

Při jakékoli objednávce služeb nabízených na těchto Stránkách musíte tyto VOP vzít na vědomí a výslovně s nimi aktivně souhlasit tím, že během objednávání označíte příslušnou kolonku.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající, a to:

IpH Partners s.r.o., sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 19540019 (dále jen „IpH Partners“);

a na straně druhé Kupující.

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při uzavírání kupních smluv prostřednictvím webových stránek provozovaných IpH Partners. IpH Partners provozuje webové stránky zaměřující se na vzdělávání v ekonomické oblasti, zejména v investování.

Kupujícím dle těchto Obchodních podmínek je:

(a) spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „Kupující – fyzická osoba“);

(b) právnická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující – právnická osoba“);

(c) osoba samostatně výdělečné činná, která provozuje samostatnou soustavnou činnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Kupující – OSVČ“);

(dále společně též jako „Kupující“)

Kupujícím může být pouze osoba svéprávná, tedy každý, který má způsobilost nabývat pro sebe jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).

Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Stránek, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

IpH Partners

a) je obchodní společností s ručením omezeným, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 388111 C, s předmětem podnikání reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem;

b) prostřednictvím Stránek nabízí k prodeji vzdělávací e-book a vzdělávací kurzy a časově omezené přístupy k dalšímu digitálnímu obsahu, jež v rámci své činnosti vytváří (dále jen „Služby“), přičemž bližší popis jednotlivých Služeb je uveden na Stránkách.

IpH Partners jako Prodávající prohlašuje, že:

(a) ceny Služeb a Zboží jsou na Stránkách uváděny bez DPH nebo s DPH, v prodejním formuláři je pak uvedena cena včetně aktuální sazby DPH;

(b) způsob platby za Služby a Zboží je prováděn prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet Prodávajícího, případně platební kartou prostřednictvím platební brány;

(c) údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v článku 5 těchto Obchodních podmínek níže;

(d) kupní smlouvy nejsou uzavírány na dobu neurčitou a smlouvy nejsou uzavírány na opakovaná plnění;

(e) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

Smlouva, resp. Příslušná faktura, Obchodní podmínky a odkaz na Zásady ochrany soukromí, bude zaslána Kupujícímu na email, který sdělí při uzavírání kupní smlouvy a dále bude uložena v archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu. Kupní smlouva bude archivovaná po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

V souladu s platnými právními předpisy se tímto stanovuje, že potvrzení objednávky podle těchto VOP se považuje za elektronickou smlouvu uzavřenou mezi Smluvními stranami a za platný důkaz pro obě Smluvní strany o celé objednávce a veškerých částkách splatných v rámci takové objednávky.

V případě jakékoliv Vaší stížnosti, prosím můžete využit kontaktní e-mailovou adresu: eva@investovaniproholky.cz.

3. PODMÍNKY NÁKUPU SLUŽEB A ZBOŽÍ

Veškeré Služby a Zboží nabízené na těchto Stránkách jsou určeny výhradně osobám, které jsou (i) zletilé (nezletilé osoby musejí mít řádné oprávnění od svého zákonného zástupce, aby na těchto Stránkách mohly provádět objednávky) a (ii) plně svéprávné k provádění objednávek na těchto Stránkách. Tímto si vyhrazujeme právo od Vás příležitostně vyžadovat doklad totožnosti dokládající váš věk nebo uvedené oprávnění od zákonného zástupce.  Vyhrazujeme si právo neprovést objednávku nebo z naší databáze zákazníků / potenciálních zákazníků vyřadit jakéhokoli Kupujícího, jenž takový požadavek nesplní nebo nesplní požadavky uvedené v tomto článku.

Tímto se stanovuje, že Služby i Zboží jsou určené pro podporu investování a podnikání.

4. SLUŽBY, ZBOŽÍ A CENY

a) Služby a Zboží

Službami a Zbožím nabízeným k objednání na těchto Stránkách se rozumí Služby na nich zobrazené v den, kdy si Kupující tyto Stránky prohlíží.

Kupující tímto bere na vědomí, že jakékoli fotografie, ceny či popisky používané pro popis Služeb a Zboží se v průběhu času mohou měnit.

Kupující, který využívá Služeb prodávajícího bere na vědomí, že v případě jednání, které je v rozporu s dokumentem „Pravidla komunity – Přečti si, jak to funguje“ (dále jen „Pravidla komunity“) v ZTH komunitě má Prodávající právo upozornit ho na nutnost dodržovat tato pravidla. Pokud Kupující nebude jednat v souladu s „Pravidly komunity“ opakovaně, Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy a Kupující může přijít o přístup ke Službám. V takovém případě mu bude vrácena platba za aktuálně využívané Služby v plné výši po odečtení manipulačních poplatků.

b) Nedostupnost Služeb a Zboží

Námi nabízená Služba může být v průběhu času z určitých důvodů nedostupná, budeme Vás o její nedostupnosti vždy bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím e-mailové komunikace po odeslání Vaší objednávky.

Pokud jste již objednávku potvrdili, budete požádáni, abyste si vybrali mezi těmito možnostmi: (i) objednat si pouze ty Služby nebo Zboží, které jste si objednali a jsou dostupné, nebo (ii) celou objednávku zrušit. Na toto vyjádření máte celkem až 5 (pět) pracovních dnů od obdržení tohoto informačního e-mailu, že Vámi objednané Služby nebo Zboží nejsou dostupné. Pokud Kupující požaduje zrušení celé své objednávky, cena za objednávku nebude účtována.

V případě, že po uplynutí zmíněných pěti (5) pracovních dnů Kupující nevznese žádný požadavek v souladu s postupem uvedeným Prodávajícím, bude Prodávajícím celá objednávka zrušena.

Pokud Kupující provedl platbu celé částky přímo při objednávce, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou částku nejpozději do čtrnácti (14) dnů po obdržení požadavku na zrušení objednávky Kupujícího, a to za použití stejného způsobu platby jako Kupující.

c) Ceny

Ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a platí pro Českou republiku. Jakékoli změny platné sazby DPH se odrazí v cenách Zboží a Služeb.

Tímto se stanovuje, že jakékoli případné reklamní akce v podobě slevových poukázek jsou platné pouze pro jednu objednávku na jednu fyzickou či právnickou osobu po dobu jejich platnosti a nelze je kombinovat s jakýmikoli dalšími slevovými nabídkami.

Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny, ovšem cena za Služby a Zboží bude účtována na základě cen platných při provedení dané objednávky.

5. UKLÁDÁNÍ A POTVRZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

a) Podmínky objednávání

Před provedením objednávky musí Kupující nejdříve navštívit Stránky. Kupující si může prohlížet různé Služby a Zboží nabízené k prodeji v den, kdy si prohlíží tyto Stránky, a vyhledávat je prostřednictvím různých záložek na Stránkách.

Při prohlížení Stránek může Kupující provést objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na Stránkách.

Kupující se může vrátit zpět a doplnit, změnit či zrušit objednávku, dokud ji závazně nepotvrdí.  Pokud si Kupující chce vybrat další Služby nebo Zboží, může si dále prohlížet Stránky a případně další Služby doobjednat.

Jakmile si Kupující vybere Služby nebo Zboží, může si je objednat potvrzením objednávky, které provede kliknutím na příslušný odkaz.  Poté se zobrazí nová stránka, na které bude Kupující požádán, aby:

–        přesně vyplnil formulář pro osobní údaje doplněním informací do povinných polí, včetně e-mailové adresy a jména pro fakturaci.

Kupující se zavazuje formulář vyplnit v dobré víře.  Kupující bere na vědomí, že údaje sdělené Prodávajícímu, jež jsou ukládány v IT systémech Prodávajícího a jeho subdodavatelů, jsou správné a představují platný důkaz jeho totožnosti.  Tímto se stanovuje, že zacházení s uvedenými osobními údaji se řídí Zásadami ochrany soukromí dostupnými zde.

Jakmile Kupující potvrdí přijetí těchto VOP, zobrazí se příslušná stránka pro zaplacení objednávky.  Veškeré objednávky v souladu s těmito VOP musejí být zaplaceny, což znamená, že Kupující musí provést platbu, aby byla objednávka provedena.

Proto Kupující poté pokračuje v zaplacení své objednávky v souladu s podmínkami stanovenými v těchto VOP.

Tímto se stanovuje, že jakmile Kupující zvolí platbu platební kartou, bude v souladu se článkem 4 níže automaticky přesměrován na stránku poskytovatele elektronické platební služby.  Stránka poskytovatele platební služby je zabezpečena šifrováním pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security), určeného pro co nejúčinnější ochranu veškerých údajů souvisejících s platbami, tak aby se platební údaje Kupujícího v žádný okamžik nepřenášely přes IT systém Prodávajícího.  Z tohoto důvodu za tyto stránky neneseme žádnou odpovědnost.

Digitalizované záznamy nebo jiné zaznamenané údaje představují platný důkaz veškerých transakcí provedených mezi Prodávajícím a Kupujícím.

b) Potvrzení objednávky

Při potvrzení objednávky a po ověření příslušné platby v souladu s níže uvedenými podmínkami Prodávající neprodleně odešle na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím e-mail s potvrzením objednávky, které bude obsahovat zejména následující informace:

–    totožnost Prodávajícího a jeho kontaktní údaje,

–    referenční číslo objednávky přidělené při provedení objednávky,

–    shrnutí objednávky a stručný popis Služeb Zboží,

–    celkovou cenu objednávky s daní,

–    práva a zákonné záruky, na které má Kupující nárok,

–    potvrzení platby,

–    tyto Obchodní podmínky,

–    formulář pro odstoupení pouze v případě Kupujícího – fyzické osoby.

V případě, že je Kupující v prodlení s platbou, má Prodávající právo na pozastavení poskytování Služby bez zbytečného odkladu nebo na nedodání Zboží.

Za účelem ochrany Prodávajícího před zneužitím a podvodným jednáním platí, že v případě, kdy mají Prodávající nebo poskytovatel elektronické platební služby podezření na podvodnou objednávku, vyhrazují si tímto právo vyžadovat po Kupujícím (před zpracováním objednávky) další listinné důkazy (včetně dokladu totožnosti Kupujícího), aby mohli ověřit, zda se nejedná o podvodné jednání. Pokud Kupující na žádost neodpoví do patnácti (15) dnů ode dne, kdy Prodávající nebo poskytovatel elektronické platební služby žádost odešle, bude objednávka zrušena a Prodávající si nebude účtovat cenu za objednávku.  Pokud byla platba za objednávku již provedena, vrátí Prodávající Kupujícímu tuto částku do čtrnácti (14) dnů od konce výše zmíněné lhůty za použití stejného způsobu platby jako Kupující.

c) Důkaz objednávky

Prodávající a Kupující se tímto výslovně zavazují, že e-maily pro obě Smluvní strany představují platné důkazy, stejně jako jakékoli automatizované záznamové systémy využívané na Stránkách, zejména v souvislosti s typem a datem objednávky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Částka k úhradě Kupujícím bude ve výši uvedené na potvrzení objednávky, které se zobrazí na příslušné stránce, a následně ho Prodávající e-mailem zašle Kupujícímu.

Jakmile Kupující potvrdí objednávku výše zmíněným způsobem, může si vybrat mezi různými způsoby platby.

Platbu lze provést:

  • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího
  • platební kartou prostřednictvím platební brány

Prodávající objednávku neschválí, dokud (i) Kupující neodsouhlasí VOP, (ii) nebude ověřena a potvrzena platnost platby a (iii) dokud Kupujícímu nepošle potvrzení o přijetí objednávky.

V každém případě si Prodávající vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku nebo její dodání v případě, že (i) Kupující nesplní požadavky uvedené v článku „Podmínky nákupu“ těchto VOP, (ii) Prodávající má s Kupujícím jakékoli spory, (iii) Kupující je v jakémkoli prodlení s platbou za jakoukoli objednávku nebo její část, (iv) bankovní instituce zamítne schválení platby kartou nebo (v) došlo k jakémukoli prodlení či neúplné platbě.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Služba nebo Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil sám porušením své povinnosti.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o této vadě předem věděl či Kupující vadu sám způsobil.

Kupující má právo upozornit na tuto vadu Služby bez zbytečného odkladu Prodávajícího.

Nemá-li Služba inzerované vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového Služby nebo Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze určité části Služby nebo Zboží, může Kupující požadovat změny či opravu pouze této části Služby; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové Služby nebo Zboží, nebo opravu části Služby nebo Zboží má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, přičemž takovým opakovaným výskytem se rozumí případ, kdy se stejná vada vyskytla alespoň třikrát, nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové Služby nebo Zboží bez vad, na výměnu její části nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou Službu nebo Zboží bez vad, vyměnit její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na této e-mailové adrese: eva@investovaniproholky.cz.
Formulář pro reklamaci Služeb nebo Zboží naleznete v příloze k těmto VOP.
Po obdržení vadné Služby nebo Zboží je vystaven reklamační protokol, který je v případě zaslání reklamované Služby nebo Zboží zaslán na e-mail a to nejpozději do 24 hod od obdržení upozornění na vadnou Službu.

Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení nejpozději do 30 dnů.
V případě prokázání, že dodané Služby nebo Zboží nemají vlastnosti a kvalitu, které si obě Smluvní strany ujednaly, zavazuje se Prodávající vyvinout maximální úsilí pro sjednání okamžité nápravy.

Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha Služby nebo Zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Služby nebo Zboží obsahujícím uvedené údaje.

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. V potvrzení Prodávající uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude Kupující informován o vyřízení reklamace. Datum, způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a dobu jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace je Prodávající Kupujícímu povinen písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamovanou Službu nebo Zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena.

UPOZORNĚNÍ K ČERPÁNÍ SLUŽEB. Veškeré zakoupené služby je nutno čerpat v datu uvedeném k dané Službě v objednávce, pokud není písemně smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě jejich nevyčerpání již zaplacená záloha propadá a Kupujícímu nevzniká nárok na náhradu.

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Kromě případů uvedených v jiných částech těchto Obchodních podmínek, Kupující – fyzická osoba má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů s tím, že lhůta začíná běžet ode dne převzetí Služby (tj. v případě výukových kurzů zakoupení kurzu) nebo Zboží. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Služeb nebo Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední části Služeb nebo Zboží. Toto odstoupení musí zaslat Kupující – fyzická osoba na adresu Prodávajícího nebo na e-mail: eva@investovaniproholky.cz, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde. Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel a od kterých Kupující – fyzická osoba odstoupil. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté platby jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel (Kupující – fyzická osoba) může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

Vztahy neupravené kupní smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména Občanským zákoníkem.

Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv upravit, změnit či úplně zrušit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však Obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Zásady ochrany soukromí a formulář na odstoupení od kupní smlouvy zde.

Materiály publikované na Stránce mohou být předmětem práv z duševního vlastnictví. Produkty a služby, které jsou na Stránce uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených třetích osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků a Kupující je povinen se zdržet jakýchkoli zásahů do práv Prodávajícího či jiných těchto třetích osob.

V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obraťte na: eva@investovaniproholky.cz.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

a) Osobní údaje

Veškeré informace o tom, jak nakládá Prodávající s Vašimi osobními údaji, naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí.

b) Soubory cookie

Tyto Stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou počítačové soubory, které se ukládají na pevný disk počítače Kupujícího. Potřebujete-li jakékoli další informace o používání souborů cookie na těchto Stránkách, přečtěte si prosím oznámení dostupné zde.

11. JINÁ USTANOVENÍ

a) Vyšší moc

Žádná ze Smluvních stran neponese odpovědnost za jakékoli neplnění svých povinností nebo některé z nich podle těchto VOP, pokud k takovému porušení povinnosti dojde v důsledku vyšší moci.

Vyšší mocí se rozumí zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu.

Smluvní strana, u níž nastala událost vyšší moci, o této skutečnosti informuje druhou Smluvní stranu do pěti (5) dnů ode dne, kdy k takové události vyšší moci došlo.  Smluvní strany se tímto zavazují, že se setkají co nejdříve to bude z praktického hlediska možné, aby se vzájemně dohodly na podmínkách plnění objednávky během události vyšší moci. Pokud přerušení provozu v důsledku vyšší moci trvá po dobu jednoho (1) měsíce či déle a pokud Prodávající nemůže objednané Služby poskytnout, zaplatí Kupujícímu náhradu.

b) Částečná neplatnost

Pokud se jakákoli ustanovení těchto VOP stanou nebo budou shledána neplatnými podle jakéhokoli právního či správního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí příslušeného soudu, všechna ostatní ustanovení zůstanou v plném rozsahu platná a účinná.

c) Celé VOP

Tyto VOP a souhrnná objednávka poslané Kupujícímu tvoří jedinou smlouvu a představují úplné ujednání Smluvních stran.

V případě jakéhokoli rozporu mezi jakýmikoli ze zmíněných dokumentů mají přednost tyto VOP.

Tyto VOP jsou publikovány Evou Řehákovou (nyní Kellermann) dne 03.09.2021